جستجو کنید

در این بخش که بیشتر مبتنی بر علم و تجربه پرسنل مجرب آزمایشگاه در کنار معرفها و مواد با کیفیت آزمایشگاهی است، ادرار با رعایت کلیه اصول علمی و فنی از لحاظ وجود قند، پروتئین، کتونها، نیتریت، اوروبیلنوژن، بیلیروبین، خون، هموگلوبین و نیز مقدار وزن مخصوص و PH بررسی ماکروسکوپی شده و با معرفهای مخصوص، هر یافته ای مورد تأیید یا رد قرار می گیرد. سپس با مشاهده میکروسکوپی،ادرار از لحاظ حضور لکوسیتها، گلبولهی سرخ، اپی تلیال، باکتری، کریستالها، سیلندرها، مخمرها، اسپرم، موکوس و انگلها دقیقا بررسی می شود.
همچنین در این بخش بررسی مواد مخدر و داروها در ادرار نیز انجام می شود.
بررسی پروتئین بنس جونز (مهم در بیماری مالتیپل مایلوما) نیز در بخش آنالیز ادرار انجام می شود.

برای جوابدهی اینترنتی تصویر زیر راکلیک کنید