جستجو کنید

در این مایع سمینال (منی) از لحاظ ماکروسکوپی و میکروسکوپی مورد بررسی دقیق قرار می گیرد. حجم، زمان مایع شدن، PH، ویسکوزیتی، رنگ و شفافیت منی در بخش ماکروسکوپی آنالیز می گردد.
اما بخش میکروسکوپی آنالیز اسپرم نظیر تعداد اسپرمها، نحوه و میزان حرکت اسپرمها، مورفولوژی اسپرمها و اندیکسهای بسیار مهم دیگر اسپرماتوزوئیدی توسط سیستم فول کامپیوتری CASA مبتنی بر آخرین متدولوژی روز WHO انجام شده و نهایتاً عکسی از اسپرمهای بیمار در کنار نتیجه نهایی برای بیمار و پزشک چاپ و ارسال می شود.
اندیکسهای خاص گزارش شده توسط این سیستم در بررسی ناباروری بسیار اهمیت دارند.

برای جوابدهی اینترنتی تصویر زیر راکلیک کنید