جستجو کنید

در این بخش که غالباً مبتنی بر غنای علمی و تجربی مسؤول بخش سرولوژی در کنار استفاده از معرفها و کیتهای معتبر ایرانی و خارجی استوار است، تستهای بررسی عفونتها، التهابات، تب مالت، حصبه و شبه حصبه، گلودرد چرکی، ناسازگاری خونی مادر و جنین و نیز مونونوکلئوز عفونی در این بخش و با استفاده از با کیفیت ترین معرفها و کیتهای آزمایشگاهی انجام می گردد.
در این بخش از خون بیمار (غالباً سرم و و گاهی گلبولهای سرخ شخص) استفاده می شود.

برای جوابدهی اینترنتی تصویر زیر راکلیک کنید