جستجو کنید

این بخش از اهمیت ویژه ای در آزمایشگاه دکتر شفیعی برخوردار است. هزینه نسبتاً بالای خرید دستگاه آنتی بیوگراف برای این بخش، سندی بر این ادعاست. در این بخش، کشت انواع مایعات بدن، زخمها، ترشحات و نیز مدفوع انجام شده و عوامل عفونی مختلف با دقت فراوان و غالباً در حد گونه، کشت و ایزوله می گردند.
کشتهای مثبت با دقت فروان، تحت آزمایش حساسیت دارویی (آنتی بیوگرام) قرار گرفته و توسط اسکنر دقیق آنتی بیوگراف، هاله عدم رشد باکتری بر روی مولر هینتون آگار، اسکن و بررسی می شود. با این سیستم می توان میزان درصد حساسیت باکتری را به آنتی بیوتیکهای مختلف برای پزشکان گزارش نمود.
ضمناً تهیه گستره های میکروبی ومشاهده میکروسکوپی آنها از زخمها، ترشحات و مخاطات جهت بررسی عوامل عفونی خاصی نظیر باسیل شاربن (سیاه زخم)، باسیل کخ (سل)، گونوکوک (سوزاک)، کورینه باکتریوم دیفتریا (دیفتری) و غیره در این بخش انجام می پذیرد.
قطعاً گسترش این بخش در دستور کار آزمایشگاه شفا بوده و از پیشرفتهای این بخش در سطح شهرستان، زیاد خواهید شنید.

برای جوابدهی اینترنتی تصویر زیر راکلیک کنید