جستجو کنید

بازدید: 6828
پرینت

اساس کار،کنترل کیفی وکالیبراسیون آنالیزور های خو ن شناسی(قسمت دوم)
ممکن است درکم خونی های الیپتوسیتوزهمولیتیکی وپیروپویییکلوسیتوزارثی وسوختگی حجم متوسط سلولی برخی ازگلبولهای قرمزدرآستانه30 تا50 فمتولیترقرارگیردوهم بجای پلاکت شمرده شوند

ادامه مطلب...
 
بازدید: 17371
پرینت

سیلندرها
سیلندرها تنها جزء یافت شده در رسوب ادرار هستند که منحصر به کلیه می باشند. آنها عمدتا درون توبول پیچیده دور و مجرای جمع کننده تشکیل می شوند.و یک نمای میکروسکوپی از شرایط درون نفرون ، ارائه می کنند.

ادامه مطلب...
 
بازدید: 14871
پرینت

طرز صحيح نمونه گيري از زخم سالك
لبه هاي ملتهب و متورم ضايعه مهم ترين قسمتي است كه بيشترين تراكم آماستيگوت ها را به همراه دارند. نكته مهم آنكه هر چه نمونه بيشتري از بافت برداشت شود احتمال وجود انگل در نمونه بيشتر است.

ادامه مطلب...
 
بازدید: 23852
پرینت

سرخسي شدن (Ferning) يا fern test:
اين تست به درجه و خصوصيات تبلور مشاهده شده وقتي كه موكوس سرويكال بروي لام شيشه اي خشك مي شود اشاره مي كند.

ادامه مطلب...
 
بازدید: 1303209
پرینت

« کمی لومی نسانس » چیست؟
لومی نسانس واژه ای است کلی که بر پایه پروسه تغییر سطح انرژی در یک مولکول تعریف شده و به مـعنای تابش نور از ترکیـبات خـاصی می باشد که با تهیـیج و برانگیخـته شدن به حالت پر انرژی در آمـده و پس از بازگشت به حالت پایه ، انرژی دریافتی را به صورت نور آزاد میکنند.

ادامه مطلب...
 

برای جوابدهی اینترنتی تصویر زیر راکلیک کنید